I Formål

II Medlemskap

III Østfoldkattens organer og deres oppgaver

IV Valg

V Foreningsdrift

VI Forretningsorden

VII Revisjon

VIII Eksklusjoner, utmelding mm.

IX Vedtekter

X Begrepsdefinisjoner

 

I FORMÅL

1.1 - Østfoldkatten er en klubb for alle kattevenner. Foreningens formål er å fremme kjennskap til kontrollert rasekattavl, og arbeide for kattens og kattesakens beste for å høyne kattens generelle status i vårt samfunn. Herunder gjennom foredrag, diskusjoner og forskjellige praktiske tiltak opplyse om

1.2 - Stell og pleie av katten, samt påse at medlemmene driver med et oppdrett som er til gavn for rasekattene og avholde utstillinger i klubbens regi.

Til toppen

 

II MEDLEMSKAP

2.1 - Rett til å bli medlem har alle som er interessert i katter og klubbens virksomhet. Nye medlemmer kan behandles av styret. Nye medlemmer protokollføres.

2.2 - Æresmedlem kan den bli som ved særlig innsats har gjort seg fortjent til dette ved sitt arbeide for klubben eller kattesaken. Man kan kun innvoteres som æresmedlem på generalforsamlingen, og da med 2/3 flertall.

2.3 -Kontingenten fastsetts av generalforsamlingen og betales normalt for ett kalenderår.

Passive medlemmer og familiemedlemmer betaler redusert kontingent. Med passiv og familiemedlem menes medlem som verken stiller ut katt eller driver avl. (Det gjøres unntak for å stille ut katter på klubbens egen utstilling) Ved felleseie av katt/oppdrett er det nok at en av personene som står oppført som eier, betaler kontingent som aktiv medlem. Den/de andre i husholdningen kan betale som familiemedlem.

Den som melder seg inn i klubben i perioden 1/9-30/11, betaler halv kontingent. Den som melder seg inn i klubben f.o.m. 1/12, betaler full kontingent som gjelder ut året og det påfølgende år.

Til toppen

 

III ØSTFOLDKATTENS ORGANER OG DERES OPPGAVER

3.1 - Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den kan ta opp og fatte vedtak i enhver sak som vedkommer foreningen. De saker som er nevnt i paragrafene 4 og 19 kan utelukkende tas opp på generalforsamlingen.

Det sammen gjelder de sakene som er nevnt i paragrafene 37,4 ledd og i 41.

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. I særlige tilfeller kan likevel et ikke medlem få adgang dersom 3/4 av de frammøtte er enig i dette.

Berusede personer kan bortvises fra generalforsamlingen. Ordstyrer bestemmer dette. Det serveres ikke alkohol i klubbens regi under generalforsamlingen.

3.2 - Hvert kalenderår avholdes en ordinær generalforsamling innen den 30. november. Kunngjøring av generalforsamlingsdatoen og av de verv som står på valg, skjer minst 45 dager før den endelige innkallelsen. Frist for innsendelse av forslag skal også være med.

Den endelige innkallelse til ordinær generalforsamling kunngjøres med minst 14 dagers varsel.

Innkallelsen skal inneholde alle de saker som skal behandles.

3.3 - Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret når dette finner det påkrevd. Dessuten kan 1/6 av medlemmene innmeldt senest 31/2 året før, ved skriftlig krav pålegge styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling med dagsorden skjer med den i paragraf 7, 3. og 4 ledd angitte frist. Det kan kun innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å behandle saker som går under paragrafene 4,5,19, og 41

3.4 - En lovformelig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte medlemmer. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

3.5 - Dagsorden skal under en ordinær generalforsamling inneholde følgende punkter:

•  Spørsmål om generalforsamlingen er lovelig innkalt, og om alle de tilstedeværende har rett tilå være tilstede. (jfr. prgr. 6,2. ledd) samt navneopprop.

•  Valg av ordstyrer, to referenter, tre personer til tellekorps.

•  Årsberetning og regnskap.

•  Forslag.

•  Bevilgningssaker – herunder faste godtgjørelser til sekretær og eventuelle andre som presenter klubben (jfr. § 6). Kontingentens størrelse tas opp ved ordinær generalforsamling.

• Valg.

3.6 - Styret skal bestå av formann, viseformann, sekretær, kasserer, 2 - to – styremedlemmer.

–to – varamedlemmer.

Styret skal tiltre umiddelbart etter generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når 4-fire- styremedlemmer er til stede.

3.7 - Formannen leder foreningens møter og representerer klubben i andre fora. Under dennes forfall eller når det er ønskelig, overtar viseformann eller et styremedlem hans verv. For den enkelte anledning kan foreningen velge en annen dirigent.

3.8 - Styremøtene innkalles og ledes av formannen. Styremøte kan også avholdes når flertallet av styremedlemmene krever det. De kan da selv foreta en lovformelig innkallelse.

Et varamedlem har bare stemmerett når et ordinært styremedlem ikke er til stede. Varamedlemmer har rett til å møte opp til hvert styremøte, og skal ha innkallelse på vanlig måte. Det innkalles normalt til styremøte med minst 10-ti-dagers varsel.

Styret kan utarbeide forskrifter. Disse må godkjennes av medlemsmøte eller generalforsamlingen. Styret kan ikke bevilge pengebeløp til enkeltinnkjøp/investeringer som beløper seg til mer enn kr. 4.000,- uten at medlemsmøte eller generalforsamlingen har gitt sitt samtykke. Dette beløpet indeksreguleres oppover til nærmeste 100-hundre- kroner (beløpet vedtatt 10/11-86)

Styre-/varamedlemmer underskriver taushetserklæring når de trer inn i styret første gang. Denne er bindende for all framtidig virksomhet som styre-/varamedlem.

Alle saker som føres i egen protokoll (B-protokoll) er underlagt permanent taushetsplikt. For saker som føres i ordinær protokoll (A-protokoll), kan styret sette opp retningslinjer for taushetsplikt i den enkelt sak. Denne taushetsplikt opphører når saken er ferdigbehandlet.

3.9 - Sekretæren fører referatprotokoll fra styremøtene. Under dennes forfall skal protokollen føres av et annet styremedlem. Kopi av referatet sendes hvert styremedlem innen en uke etter møtet.

Sekretæren utarbeider før hvert ordinær generalforsamling en uførlig rapport over foreningslivet i inneværende foreningsår.

Sekretæren utarbeider før hver ordinær generalforsamling en utførlig rapport over foreningslivet i inneværende foreningsår.

Medlemmene har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatenes innhold. Styremøtereferatene leses opp på hver medlemsmøte. Sekretæren fungerer også som arkivar. I arkivet oppbevares alt av inntresse for foreningen, særlig protokoller, regnskap og medlemsfortegnelser.

3.10 - Kassereren fører foreningens regnskap og medlemsfortegnelser. Regnskapet går fra 1. oktober til 30. september.

Det føres separat regnskap for hver utstilling så langt som mulig.

3.11 - Valgkomiteens oppgaver er å påse at det foreligger tilstrekkelig antall forslag til alle valg, men den avgir ingen innstilling om de enkelte valg. Medlemmer i Valgkomiteen kan ikke være medlem av styret, eller være gift/samboende med et styremedlem. Valgkomiteens formann leder valgene under generalforsamlingen.

3.12 - Arbeids – og festkomiteer o.l kan nedsettes av styret for spesielle formål. Disse er underlagt styret og avgir rapport/referat etter hvert møte. Komiteens arbeid innarbeides i årsberetningen.

Til toppen 

 

IV VALG

4.1 - Valgbart er ethvert medlem som har stemmerett (jfr. prgr. 32).

4.2 - Styremedlemmene velges for følgende funksjonstid

Formann, viseformann, kasserer, sekretær velges for 2 - to - år.

Styremedlemmer velges for 2 –to – år, halvparten hvert år. Varamedlemmer, valgkomiteen og Revisorer velges for 1 – ett – år.

Formann, kasserer velges i år som sluttes på 1, 3, 5, 7, og 9, mens Viseformann og sekretær velges i år som sluttes på 0, 2, 4, 6, 8.

Det skal velges:

•  Formann

•  Viseformann

•  Kasserer

•  Sekretær

•  Strøket

•  2 styremedlemmer

•  2 varamedlemmer

•  3 medlemmer til valgkomiteen

•  2 revisorer

•  Hjemlet antall delegater til NRR's generalforsamling.

4.3 - Skriftlig valg foretas hvor det er foreslått flere kandidater enn det som skal velges.

4.4 - Formannsvalg foregår ved særskilt avstemming. Oppnår ingen av kandidatene over halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg av de to som har fått det største stemmetallet. Valgt blir den som nå får flest stemmer.

4.5 - Når det skal velges flere medlemmer til samme slags verv, velges disse under ett. Stemmer noen på flere enn det som skal velges, skal det eller de navn som står sist på stemmeseddelen ikke telle med.

 Til toppen

 

V FORENINGSDRIFT

5.1 - De alminnelige møter holdes fortrinnsvis 1 - en – gang pr. måned med unntak av ferieperioden 15. juni – 30. august. Til behandling av foreningssaker kan medlemmene i et antall av 25 – tjuefem – skriftlig kreve innkalling til alminnelig møte.

5.2 - Foreningens alminnelige møter kunngjøres senest 7 – sju – dager i forveien.

5.3 - Foreningens møter er åpne med mindre styret beslutter noe annet. Også til lukkede møter kan styret i særlige tilfeller gi ikke–medlemmer adgang. Styret kan fastsette særskilt avgift for ikke–medlemmer.

Berusede personer kan bortvises fra medlemsmøtet.

Det servers ikke alkohol i klubbens regi under alminnelige medlemsmøter.

5.4 - Klubben skal selv finansiere den daglige drift – herunder innkjøp av rekvisita og utførelse av helt nødvendige tjenester o.l. Også nødvendig representasjon skal i størst mulig utstrekning dekkes av klubben.

 Til toppen

 

VI FORRETNINGSORDEN

6.1 - Kun medlemmer har rett til å få ordet. Andre kan få ordet dersom 2/3 av forsamlingen er enig i dette. Spesielt innbudte gjester har alltid talerett.

6.2 - Bare foreningens medlemmer kan fremme forslag til vedtak. Forslaget må fremstilles skriftlig. Skal foreningen kunne fatte gyldig vedtak i en sak, må saken være kunngjort med den frist §. 24 gir.

6.3 - Presserende saker kan uavhengig av § 28 tas opp til behandling og avgjøres dersom forsamlingen beslutter det med minst 2/3 flertall. Mistillits – og beklagelsesforslag samt saker som bare kan fremmes på generalforsamlingen,

kan ikke tas opp etter foregående ledd.

6.4 - Et forslag kan avises av foreningen etter at foreslagsstiller har hatt anledning til å uttale seg. Avvisningsforslaget kan fremmes helt til forslaget er tatt opp til votering.

6.5 - Foreningen er beslutningsdyktig når minst 25 – tjuefem – av de alminnelige medlemmer er til stede (jfr. dog §. 9).

Hvis en sak ikke kan avgjøres fordi forsamlingen ikke er beslutningsdyktig, kan saken fremmes på neste alminnelige medlemsmøte og vedtas uten hensyn til antall fremmøtte.

6.6 - Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 14 år.

På generalforsamlingen kan kun de medlemmer stemme som er innmeldt i klubbens senest 75 – syttifem – dager forut for generalforsamlingen. Som innmeldt gjelder første gang kontingent betales.

6.7 - Vedtak fattes med simpelt eller relativt flertall med mindre disse lover sier noe annet (jfr. § 29,1.ledd, 34 , 37, 39 og 41). Avstemningen skal foregå skriftlig hvis minst ett medlem ønsker det.

Relativt flertall anvendes der det stemmes over flere alternativ. Ved stemmelikhet har formannen – eller ved dennes fravær viseformann – dobbeltstemme. Hvis vedkommende ikke ønsker å anvende sin dobbeltstemme, treffes avgjørelsen ved loddtrekning. Formannen skal da før votering gi beskjed om at stemmen ikke skal gjelde som dobbeltstemme. Formannen har ikke dobbeltstemme ved personvalg.

6.8 - Den som har fått mistillitsforslag gyldig vedtatt mot seg, plikter å nedlegge sitt verv straks.

Mistillitsforslag må ha 2/3 flertall av de effektive stemmer for å bli vedtatt.

6.9 - Styret avgjør tvistespørsmål med hensyn til disse vedtekter.

 Til toppen

 

VII REVISJON

7.1 - Revisor kontrollerer regnskapsførselen og gjennomgår og undersøker de avsluttede regnskaper.

Revisor kan ikke være medlem av styret eller være gift/samboende med et styremedlem.

 Til toppen

 

VIII EKSKLUSJONER, UTMELDING M.M.

8.1 - Medlemmer kan fremme krav om suspensjon av et medlem.

Begrunnelsen skal være skriftlig. Begrunnelsen skal straks og uten opphold forelegges den person suspensjonskravet gjelder. De impliserte parter må så møte opp på et styremøte der det kreves 4/5 flertall i styret for å kunne iverksette suspensjon. Innkallelsen av partene skal sendes rekommandert brev senest 3 – tre – uker før møtet. Avgjørelsen kan fattes selv om den ene eller begge parter uteblir. Anke må sendes styret innen 14 – fjorten – dager etter at avgjørelsen om suspensjon er skriftlig medelt i rekommandert brev. Suspensjonen skal begrunnes.

Den påfølgende avgjørelsen i styret (jfr. 1. ledd) som gjelder fram til generalforsamlingen, skal være fattet senest 3 – tre – uker etter at innkommet anke er avsendt.

Avgjørelsen skal være begrunnet. Styret har rett til å innkalle partene på nytt.

Et suspendert medlem kan ikke utøve sine rettigheter i klubben.

Eksklusjonsforslag kan deretter fremmes på førstkommende generalforsamling, og må da vedtas med 2/3 flertall for å kunne iverksettes. Eksklusjonsforslaget må fremmes skriftlig av et flertall av styret.

Generalforsamlingen kan vedtas at suspensjon skal opprettholdes i inntil 1 – ett – år. Et slikt vedtak kreves 2/3 flertall.

Suspensjons – og eksklusjonsaker krever skriftlig avstemming. Det er aktiv stemmeplikt.

Det kan bare fremmes krav om suspensjon/eksklusjon dersom man mener et medlem har

•  vanskjøttet eller mishandlet dyr, eller

•  ved forsett eller uaktsomhet utsatt egne eller andres dyr for farlig smitte eller annen

alvorlig helserisiko, eller

•  stått for økonomisk misligheter i klubben,

•  på annen måte utvist grov utroskap mot klubben.

Bevisbyrden påligger den som reiser krav om suspensjon/ eksklusjon.

Styret kan, dersom det foreligger attesterte veterinærmedisinske bevis, bestemme at et medlem ikke kan stille ut sine katter eller drive avl med dem før en veterinærinstans har erklært dyrene smittefrie. Et slikt medlem har for øvrig alle rettigheter.

8.2 - Medlemskapet opphører dersom forfalt kontingent ikke betales etter to purringer, eller dersom skriftlig utmeldelse sendes sekretæren. Sekretæren skal sørge for at utmeldt/strøket medlem leverer tilbake til klubben det som tilhører den.

Et medlem kan ikke gå over i en annen klubb uten å ha betalt forfalt kontingent eller tilbakebetalt annen gjeld til Østfoldkatten. Disse krav betraktes som foreldet etter henholdsvis 3 – tre – og 5 – fem – år etter siste purring. I særlige tilfeller kan kontingenten betales forholdsmessig.

8.3 - Klubben kan ikke bringes til opphør så lenge det finnes medlemmer som vil drive den.

8.4 - I tilfelle opphør av klubben tilfaller klubbens midler til NRR.

 Til toppen

 

IX VEDTEKTER

9.1 - Endringer i disse lover kan bare skje på generalforsamlingen. Forslag til endringer må framsettes skriftlig og kunngjøres på samme måte som dagsorden til ordinær generalforsamling. Endringer vedtas med 2/3 flertall.

9.2 - Styret skal alltid ha ajourførte lover.

9.3 - Habilitetskrav:

Et valgt medlem i et besluttende organ er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller tilå treffe avgjørelse i en sak når han selv er part i saken. Vedkommende skal da overlate sin plass til valgt varamedlem. Det samme gjelder når vedkommende har eller har vært gift eller samboer med part i saken, eller er i slekt eller svogerskap med en av partene i opp-eller nedadstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.

Overnevnte gjelder likedeles når andre særegne forhold foreligger som er eget til å svekke tilliten til valgt medlems upartiskhet i besluttende organ. Slike forhold kan være at sakens utfall kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende eller noen vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en av partene.

I tvilstilfeller bli habilitetsspørsmålet avgjort av besluttende organ. Spørsmålet avgjøres ved simpelt flertall.

 Til toppen

 

X BEGREPSDEFINISJONER

10.1 - Begreper o.l. nevnt i vedtektene skal forstås som nevnt i denne paragraf.

•  Aktiv stemmeplikt: Man må stemme for eller mot , resp. ja eller nei

•  Effektiv stemme: Stemme/stemmeseddel som ikke er avholdende eller blank

•  Forsamlingen: Stemmeberettigede medlemmer under et medlemsmøte eller generalforsamling.

•  Kunngjøringsfrist for skriv o.l. til medlemmene: Utsendelsesfrist: Postemplingsdatoen gjelder.

•  Medlem: Medlem av Østfoldkatten

•  Mishandle: Veterinær/veterinærmyndighet eller kommunal dyrevernsnemnd avgjør på Grunnlag av vitneprov og/eller egne iakttakelser.

•  Relativt flertall: Flere stemmer enn for noe annet forslag ( gjelder når det foreligger mer enn to alternativ.

•  Simpelt flertall: Mer en halvparten av stemmene.

•  Styremedlem: De som er nevnt i § 11, 1. ledd1. og 2 punkt.

•  Trygdet: En som mottar trygd fra folketrygden og har den som hovedinntekt.

•  Vanskjøtte: Dette avgjøres av veterinær/veterinærmyndighet eller kommunal dyrevernsnemnd.

•  Meddelt i § 37, 1 ledd. Poststemplets dato når beskjed om rekommandert sending sendes mottakere. Der det oppstår problemer, gjelder norsk lov. Tidspunktet må alltid tolkes til gunst for den som utsettes for suspensjonsforslag.

 Til toppen

 


 

REGLER VEDR. UTREGNING AV ÅRETS BESTE KLUBBKATTER

 

    11.1 - Kun katter som minimum har oppnådd resultatet nominert til best in show er med.

     

    REGLER FOR DELTAKELSE OG UTREGNING AV ÅRETS BESTE KLUBBKATTER I ØSFOLDKATTEN

1. Basert på NRRs Årets katt lister, vil det deles ut pris til Østfoldkatter som har henholdsvis 5 (voksen/kastrat) og 3 (kattunge/ungdyr) tellende utstillinger. Huskatt utdeles etter NRR liste. Senior, veteran og oppdrett utdeles også etter listen, men samlet over alle kategorier, pga det lille antallet katter. 

Det tas ut beste klubbkatt i følgende klasser:
1 fertil i kat 1
1 kastrat i kat. 1
1 kattunge/ungdyr i kat. 1

1 fertil i kat 2
1 kastrat i kat. 2
1 kattunge/ungdyr i kat. 2

1 fertil i kat 3
1 kastrat i kat. 3
1 kattunge/ungdyr i kat. 3

1 fertil i kat 4
1 kastrat i kat. 4
1 kattunge/ungdyr i kat. 4

1 huskatt
1 senior
1 veteran
1 oppdrett 

 

•  For at en kattes utstillingsresultat skal telle må katten være eiet av klubbmedlem på utstillingstidspunktet

Det forutsetter også at eieren til katten er medlem av klubben ved utgangen av det året hvor resultatene er tellende.

 

Styret utpeker en utregner.